Prijava Registracija

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Objava PROMJENE zakona o dozvoljenoj gradnji 100m2 bazena bez građevinske dozvole (NN 79/14 od 27.06.2014)

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
  • veličina pisma smanji veličinu pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
  • Ispis
  • Pošalji e-mail
  • My Great Web page

 

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

(„Narodne novine“, broj 79/14)

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.
(2) U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom.
.....

Članak 4.

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:
1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:
– pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m² tlocrtne površine,
– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m³,
bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo,
– sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu;
.....

Članak 6.

(1) Glavni projekti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika za građenje građevina za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru), osim projekta iz članka 5. podstavka 5. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.
(2) Na izdavanje potvrda iz stavka 1. ovoga članka i na utvrđivanje posebnih uvjeta koje prethodi izdavanju tih potvrda, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.
(3) Investitor je dužan prijaviti početak građenja građevina iz članka 4. ovoga Pravilnika i izvođenja radova iz članka 5. ovoga Pravilnika sukladno Zakonu o gradnji.
(4) Stručni nadzor građenja provodi se nad građenjem, građevina iz članka 4. ovoga Pravilnika i nad izvođenjem radova iz članka 5. ovoga Pravilnika, za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru).

Članak 7.

Bez projekta uklanjanja mogu se uklanjati građevine razvrstane Zakonom o gradnji u 4. i 5. skupinu te građevine i radovi iz članka 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Odredbe članka 6. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika ne odnose se na glavne projekte čija je izrada započeta do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ako je građenje na temelju tog projekta započeto u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika i na glavni projekt za čiju je izradu pokrenut postupak javne nabave do stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(2) Početkom izrade glavnog projekta u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se dan sklapanja ugovora o izradi tog projekta.
(3) Odredbe članka 6. stavka 3. i 4. ovoga Pravilnika ne odnose se na građenje građevina i izvođenje radova koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 21/2009, 57/2010, 126/2010, 48/2011, 81/2012 i 69/2013).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-04/9
Urbroj: 531-01-14-17

Zagreb, 27. lipnja 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

Više o objavi Pravilnika u Narodnim novinama mozete pogledati na linku u nastavku:
NN 79/14 od 27.06.2014.

.

Pročitano 3320 puta

Tko je Online

Imamo 13 gostiju i nema članova online